תקנון

10.3.2017

להלן תנאי השימוש החלים על השימוש באתר אן.טי.אס.אי בע”מ, רחוב המתכת 6, א.ת קדימה www.ntsi.co.il .

בשימוש באתר את/ה מעיד על הסכמה לשימוש לתנאים המובאים להלן: אנא קרא/י את התנאים במלואם. קובץ להורדה, מאגר נתונים, ,PDF “תוכן” הנו כל תוכן עיצובי, חזותי, תמונה, צילום, הדמיה, סרטון, קובץ קולי, תרשים, קבצי גיליון בטיחות, או שילוב של אחד מהנ”ל. ,MSDS , עריכה, סמלים, סימן, איור, דפי מוצר חל איסור מוחלט להשתמש ב-“תוכן” האתר אלא אם כן התקבלה הסכמה מפורשת, מראש ובכתב מחברת אן.טי.אס.איי בע”מ. אין לעשות שימוש בתכני האתר, להעתיק ו/או לאפשר לאחרים לעשות שימוש בשום צורה ואופן בין אם מדובר למטרה מסחרית ובין שאינה מסחרית, בין אם לשימוש אישי/פרטי, ו/או באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרונים/אחרים, פרסומי דפוס/קטלוגים באופן סמוי או Frame וכדומה. אין להעתיק ו/או לסרוק את תכני האתר. אין להציג תכני אתר אן.טי.אס.איי בע”מ בתוך מסגרת גלוי. אין לבצע שינויים בתכני האתר לרבות שינוי עיצובם, החסרה ו/או הוספה באופן שישנה את תוכן המקור.

אין לקשר לתכני אתר אן.טי.אס.איי בע”מ לאתר שאינו אתר בבעלות אן.טי.אס.איי בע”מ אלא אם כן הקישור יהיה של הכתובת המדויקת של עמוד אתר אן.טי.אס.איי בע”מ והעמוד יופיע במלואו ובצורה גלויה. חברת אן.טי.אס.איי בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל קישור לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה של ביטול לא תהיה כל טענה/דרישה/תביעה כלפי חברת אן.טי.אס.איי בע”מ.

חברת אן.טי.אס.איי בע”מ לא תישא בכל אחריות לכל נזק אשר ייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מאתר אן.טי.אס.איי בע”מ ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא/ת באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את חברת אן.טי.אס.איי בע”מ בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך. חברת אן.טי.אס.איי בע”מ לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהטמעת סרטוני וידאו מאתר חברת אן.טי.אס.איי בע”מ. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתרי אן.טי.אס.איי בע”מ ובכל תוכן הכלול בהם הינן של חברת אן.טי.אס.איי בע”מ בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לחברת אן.טי.אס.איי בע”מ להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מחברת אן.טי.אס.איי בע”מ.

הגבלת אחריות: המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים בחברת אן.טי.אס.איי בע”מ לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כלשהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כלשהיא. הוראות השימוש כפופות . גרסה חדשה של עלון הנתונים הטכניים מחליף כל מידע טכני קודם והופך אותו לבלתי תקף. על כן, עליך להשיג תמיד את הגרסה המעודכנת. אחריותנו מוגבלת לספק חומר תקין ועד לשווי החומר שנקנה ושולם עבורו; לפיכך, יישום נכון של המוצרים שלנו הוא בתחום אחריותך וחובתך המלאים. נדרשת בדיקה מוכוונת מטרה ומקצועית בכל מקרה ומקרה, על מנת לקבוע באם המוצר ו/או טכנולוגיית היישום הנדונה עומדים בדרישות ומטרות ספציפיות. המשתמשים הם האחראים לעמידה בדרישות החוק ולקבלת כל אישור או היתר נדרש.